ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกรมชลประทานและสทนช.เสริมความรู้การพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก

เปิดหลักสูตรแก้แล้งซ้ำซากพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล

อำนาจเจริญ ประเดิมจังหวัดแรกเริ่มอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กแบบครบวงจร ตาม “โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล” สำหรับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างปิดทองหลังพระฯ กรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก่อนทยอยให้ความรู้จนครบอีก 8 จังหวัด เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ช่างของท้องถิ่นต้องฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงสร้างความมั่นใจวางแผนพัฒนาตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ เพื่อลดปัญหาแล้งซ้ำซาก 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล

การอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กใช้เวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ชี้แจงทำความเข้าใจความเป็นมา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินโครงการให้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าพื้นที่แต่ละจังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ในพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของโครงการฯ ที่มีทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

ทั้ง 9 จังหวัดประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก เป็นประจำทุกปี ทั้งที่มีแหล่งน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ อย่างที่จังหวัดอำนาจเจริญจากการสำรวจพบว่ามี ๔๐ แหล่งน้ำที่รอการพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

การอบรมตลอด 2 วัน จะมีทั้งการให้ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบการบริหารจัดการแผนงานโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (Thai Water Plan) ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สนทช. การเขียนแผนงานโครงการที่ดี และเหมาะสม การเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชนประเภทต่างๆ อาทิ หนองน้ำ/แก้มลิง ฝายทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กเดิม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา โดยต้องฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง

ผู้ให้ความรู้ได้แก่ นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กร่วมให้ความรู้

หลักสูตที่ได้กำหนดมีการพิจารณาคัดกรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความรับผิดชอบและประสบการณ์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะการนำไปฝึกปฏิบัติจริงที่จะทำให้ผู้รับการอบรมได้ความรู้อย่างแท้จริง

หลังการฝึกอบรมที่จังหวัดอำนาจเจริญ ปิดทองฯหลังพระจะทยอยฝึกอบรมอีก 8 จังหวัด ให้ครบตามเป้าหมายของโครงการฯ โดยหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ของแต่ละจังหวัดตามแผนงานที่ได้วางไว้

ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกรมชลประทานและสทนช.เสริมความรู้การพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก
ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกรมชลประทานและสทนช.เสริมความรู้การพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ