เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จ. เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุด

นายเอกพล เพ็ชรพวง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ กล่าวว่าเครือข่ายฯ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจทุเรียนคุณภาพ 20 วิสาหกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันจัด “มหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้” ขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ แปลงตัวอย่างของนายแจ้ง อินทิมา ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

“งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนทั้ง 3 จังหวัด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ รวมทั้งเชิญชวนให้ผู้บริโภคและผู้รับซื้อทุเรียนเข้ามาชมกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีของเครือข่ายฯ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุเรียนของเราดีจริง ตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการเก็บเกี่ยว คู่ค้าของเรานอกจากจะมั่นใจได้ในคุณภาพว่าดีที่สุดแล้ว ยังมั่นใจได้ในกำลังการผลิตรวมกันของเครือข่ายฯ ว่า จะมีมากที่สุดในสามจังหวัดอีกด้วย โดยคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในปีนี้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,203 ตัน” 

นายเอกพล กล่าวด้วยว่า ทุเรียนคุณภาพในปีนี้ ติดดอกเกือบ 100% ปริมาณผลผลิตจึงจะมีมากกว่าปีที่แล้วกว่า 2 เท่า แม้ปีนี้จะเกิดภาวะแห้งแล้งในพื้นที่ภาคใต้ แต่ระบบน้ำที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้เกษตรกรสมาชิกเครือข่ายไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเลย

 “ที่สำคัญ ในปีนี้เรามีการดูแลคุณภาพของทุเรียนอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ผลผลิตหนามเขียว ไม่มีหนอน มีการอบรม ติดตามผล ให้คำแนะนำ เก็บข้อมูล ประเมินผลการผลิตทุเรียนทั้ง 4 ระยะ ตั้งแต่ระยะเตรียมต้นสะสมอาหาร ระยะดอก ระยะผล จนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ฉะนั้น รับประกันได้ว่า ทุเรียนที่มาจากเครือข่ายฯ คือ ทุเรียนคุณภาพจริงๆ”

การเปิดบ้านทุเรียนฯ ครั้งนี้ ทางเครือข่ายยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น  สถานที่จำหน่ายสินค้า และการบรรจุแผนงานของเครือข่ายฯ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อผลักดันให้ทุเรียนคุณภาพสามชายแดนใต้ สามารถต่อยอดการดำเนินงานและการรวมกลุ่มเครือข่ายออกไปให้กว้างขวางและยั่งยืน

ทั้งนี้ “มหกรรมเปิดบ้านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้” ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงตัวอย่าง และพบปะพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายฯ ผู้ผลิตทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “ทิศทางการผลิตทุเรียนคุณภาพจังหวัดชายแดนใต้” และเวทีเสวนาล้งทุเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ “แนวโน้มการตลาดทุเรียนชายแดนใต้” 

โครงการเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ เป็นโครงการที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับหลายหน่วยงานพื้นที่ เช่น จังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก ใน 20 วิสาหกิจชุมชน รวมกัน 253 ราย จำนวน 10,020 ต้น

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ