“โคกล่าม-แสงอร่าม” เข้มแข็ง พร้อมเป็นต้นแบบการเรียนรู้ “จากชุมชนสู่ชุมชน”

 

ปิดทองหลังพระฯ ยืนยัน “โคกล่าม-แสงอร่าม” เข้มแข็งพร้อมต่อยอดพัฒนาพื้นที่ ด้านรองผู้ว่าฯ ชี้โอกาสที่จะยกระดับสู่การท่องเที่ยวเพื่อรองรับเจ้าภาพพืชสวนโลก ปี 2569 ทั้งยังสามารถเสริมศักยภาพสินค้าและวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ในอนาคตด้วย


เมื่อเร็วๆนี้  นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี   โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และร่วมรับฟังกระบวนการและขั้นตอนต่อยอดในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้ชุมชนและส่วนราชการสนับสนุนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุดรธานี  ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 ( พ.ศ.2566-2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ


โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้สรุปการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองวัวซอ ใน 2 หมู่บ้าน คือบ้านโคกล่าม บ้านแสงอร่าม ตั้งแต่ปี 2554 โดยปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายเป็น 1,850 ไร่ จากเดิมที่มีเพียง 800 ไร่ เกษตรกรสามารถปลูกพืชหลังนาได้ เช่น ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง พืชผักสวนครัว โดยมีการเชื่อมโยงกับภายนอก ในด้านความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน

มีการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรมีรายได้จากภาคการเกษตร 8.4 ล้านบาท เกิดการรวมกลุ่มพึ่งพากันเองในชุมชนรวม 9 กลุ่ม 4 วิสาหกิจชุมชน และสามารถปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำรวม 17,571 ต้น ด้านโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ  ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 99 โครงการ ส่งผลให้มีพื้นที่รับประโยชน์ 29,745 ไร่ คาดการณ์รายได้ที่เกษตรกรจะได้รับกว่า 178,596,000 บาท


จากข้อมูลในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น ส่งผลให้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม อยู่ในกลุ่มพื้นที่เข้มแข็ง พร้อมให้ชุมชนพัฒนาต่อยอดในพื้นที่และหน่วยงานราชการ และสามารถขยายแนวความคิดเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) ให้ชุมชนอื่นๆที่มีปัญหาสามารถมาเรียนรู้กระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งในอนาคตบ้าน โคกล่าม-แสงอร่าม จะยังพัฒนาต่อในด้านต่างๆ อาทิ การผลิตพืชมูลค่าสูง เสริมศักยภาพสินค้าและต่อยอดวิสาหกิจชุมชน พร้อมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงสถาบันการศึกษานำองค์ความรู้ต่อยอดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือ ชาวบ้านในชุมชนต้องร่วมใจพร้อมเดินต่อ  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ทุกภาคส่วนในการพัฒนาเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน 

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ด้วยศักยภาพของพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม สามารถเป็นต้นแบบและขยายแนวความคิดให้กับชุมชนอื่นได้ และเนื่องจากปี 2569 จังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลก หากสามารถยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวได้ จะทำให้พัฒนาต่อยอดไปได้ไกลยิ่งขึ้น ทั้งยังมีการเปิดตัวของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่จะเพิ่มความต้องการสินค้าทางการเกษตร อันเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ในการขยายตลาดจำหน่ายผลผลิต ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานในจังหวัดร่วมกันบูรณาการการต่อยอดพัฒนาต่อไป 

ทั้งนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร โดยพัฒนาระบบน้ำ ปรับปรุงดิน และส่งเสริมองค์ความรู้ ที่ทำให้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ