ปิดทองหลังพระจับมือแบงค์ชาติและตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ความรู้ลดหนี้-ออมเงิน อบรมบริหารจัดการการเงินสไตล์ชาวบ้าน

  

     เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่  จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมเป็นกรรมการกลุ่มการผลิต และกองทุนต่าง ๆ รวมถึงประชาชนในหมู่บ้าน  จากอำเภอขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ที่มีความสนใจเรียนรู้การบริหารจัดการเงิน โดยโครงการนี้เริ่มต้นที่พื้นที่ต้นแบบ จ.น่าน ซึ่งทางคณะผู้จัดงานเห็นประโยชน์ จึงได้ขยายมาจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่เชียงใหม่ 

    งานนี้มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้ อาทิ ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันฯ ร่วมกับ วิทยากรจากธปท. สำนักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มีวัตุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ และการออม แบบชาวบ้าน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเงินของตนเอง/ครัวเรือน/กลุ่ม ให้มีเงินพอใช้ในชีวิตประจำวัน และมีเงินสำรองรองรับกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน การทำต้นทุนอาชีพ และต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังได้อาสาสมัครครูการเงินของชุมชน เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการการเงินที่ดี ลดโอกาสการเป็นหนี้ให้แก่คนในชุมชนต่อไปได้อีกด้วย
    ในเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี ระดับชุมชน จะให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนแบบชาวบ้าน เป็นการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการปรับตัวเพื่อให้พอเพียง และยั่งยืน เริ่มตั้งแต่ขั้นที่ 1 ชุมชนมีความอยู่รอดระดับครัวเรือน ขั้นที่ 2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มพึ่งพาตัวเองในระดับชุมชน และขั้นที่ 3 เชื่อมโยงกับตลาดและแหล่งทุนภายนอก เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันอุปสรรคของชาวบ้านและเกษตรกรคือเรื่องของความมั่นคงทางด้านรายได้ในครัวเรือน แม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย เป็นเหตุทำให้เงินออมไม่มากขึ้น และอาจจะไม่มีความมั่นคงในชีวิตยามชรา โดยเฉพาะในยุคที่ผู้สูงอายุมีมากขึ้นและเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนขึ้น 

    การอบรมครั้งนี้ วิทยากรชี้ให้เห็นสถานการณ์ของการก่อหนี้ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการคิดต้นทุน การผลิต ต้นทุนอาชีพ การจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ซึ่งจะช่วยทำให้ชุมชนมีการจัดการเงินให้ดี ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ และลดความเสี่ยงในการก่อหนี้ได้อย่างยั่งยืน

     ในส่วนของคุณนิรัชรา ปัญญาจักร  ผู้วิเคราะห์อาวุโส ธปท. ภาคเหนือ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ และการออม แบบชาวบ้าน  โดยสอนอย่างเป็นกันเอง ผู้ร่วมอบรมต่างสนุกสนานเนื่องจากมีอุปกรณ์ให้เล่นหลายอย่าง เช่น ตารางออมเงิน โดยเน้นว่าต้องเริ่มจากการวางแผน  ซึ่งดูได้จากรายรับและรายจ่ายที่มีทุกวัน จากนั้นให้วางแผนโดยจัดสรรเงินก่อนใช้  มีเงินเก็บเผื่อยามฉุกเฉิน รู้หนี้ของตัวเอง มีเป้าหมายการเงิน รู้สิทธิของผู้ใช้บริการทางการเงิน และระวังภัยทางการเงิน

    ด้านน.ส.แสงสูรย์ สายใจ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่  กล่าวว่า ในการเป็นวิทยากรโครงการนี้เน้นเรื่องการบัญชีรายบุคคล คือบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โดยชี้แจงถึงการใช้แอปพลิเคชัน"SmartMe"  ซึ่งสามารถบันทึกได้ในโทรศัพท์มือถือ ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพได้ด้วย หรือจะบันทึกในสมุดบันทึกที่แจกให้ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน  จะมีให้บันทึกการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย และการเก็บออม  หลักๆคือ เมื่อมีรายได้เข้ามาให้เก็บออมไว้ก่อน แล้วค่อยจ่ายออกไป ขณะที่คนส่วนใหญ่มักจ่ายก่อนแล้วค่อยออม 
    วิทยากรท่านนี้ให้ข้อมูลว่า ในจำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน มีเพียง3-4 คนเท่านั้น ที่ทำบัญชีครัวเรือนลงในสมุดบันทึก  พอมาอบรมก็เห็นประโยชน์ และจะบันทึกลงในสมุดบันทึก ส่วนวัยรุ่นบอกบันทึกลงในแอปฯน่าสนใจ ซึ่งการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพจะได้เห็นกำไร-ขาดทุน จะได้รู้ว่าปลูกผักชิดนี้ได้กำไรหรือไม่อย่างไร เพราะส่วนใหญ่มักจะลืมคิดค่าแรงของตัวเอง ส่วนการทำบัญชีของกลุ่ม จะเน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ การจัดทำบัญชีมีงบประมาณอะไรบ้าง หากกลุ่มได้กำไรมาและจะนำกำไรไปทำอะไรต่ออีก
    เป้าหมายการอบรมเพื่อให้แต่ละคนใช้เงินเป็น เพราะการทำบัญชีจะได้รู้รายได้ รายจ่ายและเงินออม ทุกวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่ไม่รู้ เพราะไม่ได้บันทึกไว้  ถ้าบันทึกไว้จะทำให้รู้ว่าแต่ละวันที่จ่ายไปนั้นจำเป็นหรือไม่ เช่นปลูกผักมีต้นทุนเท่าไหร่ ใส่สารเคมีสูงไปไหม จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็น อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคของผู้อบรมที่สะท้อนให้ฟังคือ แม้รู้ว่าการทำบัญชีไม่ยาก แต่ขี้เกียจจะจด

    ทีนี้มาฟังในส่วนของผู้รับการอบรมบ้าง น.ส.ดาว มะลิสร้อย กล่าวว่า การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์มาก ทำให้ได้รู้ถึงวิธีการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ด้วย ก่อนหน้านี้เคยมีการจดรายรับรายจ่ายอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ทำจริงจัง ตอนนี้แต่งงานและกำลังตั้งครรภ์ อีกไม่กี่เดือนจะคลอด จึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดี เพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาก็มีการออมอยู่บ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากนี้จะแบ่งเงินเดือนที่เป็นรายได้ไว้ออมสัก 30-40% เพราะเพิ่งผ่อนมือถือและโน๊ตบุ๊คหมดไป มองว่าหากทำบัญชีครัวเรือน จะทำให้ได้เห็นว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้าง และจะมีเงินไว้ออมด้วยทีนี้มาฟังในส่วนของผู้รับการอบรมบ้าง น.ส.ดาว มะลิสร้อย  กล่าวว่า  การเข้ารับการอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์มาก ทำให้ได้รู้ถึงวิธีการทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ด้วย  ก่อนหน้านี้เคยมีการจดรายรับรายจ่ายอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ทำจริงจัง  ตอนนี้แต่งงานและกำลังตั้งครรภ์ อีกไม่กี่เดือนจะคลอด จึงจำเป็นต้องวางแผนให้ดี เพราะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  ที่ผ่านมาก็มีการออมอยู่บ้าง แต่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากนี้จะแบ่งเงินเดือนที่เป็นรายได้ไว้ออมสัก 30-40% เพราะเพิ่งผ่อนมือถือและโน๊ตบุ๊คหมดไป มองว่าหากทำบัญชีครัวเรือน จะทำให้ได้เห็นว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้าง และจะมีเงินไว้ออมด้วย

    ผู้เข้ารับการอบรมอีกคน นายภูวเดช อุดมเกษตรคีรี บอกว่า ตนไม่เคยทำบัญชีครัวเรือนเลย  ได้แต่ดูยอดเงินในบัญชีธนาคารในภาพรวม หากมีเงินเหลือจากการทำสวนส้มจะฝากธนาคาร และใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น แต่หลังจากเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออม และการทำบัญชีครัวเรือน ที่ต้องจดรายรับรายจ่าย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการเงินต่อไป
    “ในการอบรมครั้งนี้ทางวิทยากรยังแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน "SmartMe" ในการจดบันทึก เพื่อจะได้รู้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแต่ละเดือน ผมคิดว่าการทำบัญชีครัวเรือนจะได้ประโยชน์มาก  จะนำไปใช้กับตัวเองและครอบครัว พร้อมกันนี้จะออมเงินไว้สัก 30% และจะเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีที่แยกต่างหาก ซึ่งเป็นคำแนะนำของวิทยากร พร้อมกันนั้นจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับกลุ่มที่ดูแลอยู่ด้วย โดยดูแลกลุ่มทอผ้าและกลุ่มเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู”
    เสียงสะท้อนของผู้รับการอบรมทั้งสอง ชี้ให้เห็นว่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จ.เชียงใหม่  เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ