“ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ร่วม “ปิดทองหลังพระฯ” เสริมงบซ่อมแซมแหล่งน้ำชุมชนลุ่มน้ำมูล

    “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ร่วม “ปิดทองหลังพระฯ” ตอกย้ำภารกิจดูแลสังคมทุกมิติ ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เสริมงบสนับสนุนโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ซ่อมแซมแหล่งน้ำชุมชนลุ่มน้ำมูล 5 โครงการ ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน พร้อมต่อยอดสร้างอาชีพให้เกษตรกรหลังได้รับน้ำ คาดสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 25.8 ล้านบาท

    นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลทำให้มีประชาชนในชุมชนยังอยู่ในภาวะยากลำบาก ต้องกักตัว ถูกลดงาน พักงาน และตกงาน เป็นผลให้ขาดรายได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งต่อความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลุ่มน้ำมูล โดย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานตามแนวพระราชดำริ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ 

    “จากข้อมูลพบว่าพื้นที่เก็บกักแหล่งน้ำส่วนใหญ่ชำรุดเสียหาย ฝายกั้นน้ำ ระบบส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำบางพื้นที่เสียหายมานานนับ 10 ปี ในช่วงฤดูแล้งไม่สามารถเก็บกักน้ำ ทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ ขาดรายได้ ก่อให้เกิดหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรรวมถึงการดำเนินชีวิต หากแหล่งน้ำต่างๆได้รับการซ่อมแซมจนสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพและต่อเนื่องแล้ว จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสร้างอาชีพภาคเกษตรได้ในอนาคต” 

    โดยแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในระยาวให้กับเกษตรกร คือการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วยการซ่อมแซมฝายที่ชำรุด วางระบบท่อและคลองส่งน้ำ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชน แต่สิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือ ชุมชน และเกษตรกรผู้รับประโยชน์ต้องเสียสละแรงงานและมีส่วนร่วมดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำด้วยตัวเอง โดยมีผู้นำชุมชน องค์กรท้องถิ่น หน่วยงานราชการให้ความร่วมมือ ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานตลอดโครงการ นอกจากนั้นยังส่งเสริมการต่อยอดอาชีพให้เกษตรกรหลังได้รับน้ำอีกด้วย 

    สำหรับโครงการ ทั้ง 5 โครงการ ใน 5 จังหวัด ที่ได้รับงบประมาณจากตลาดหลักทรัพย์ฯและมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น ประกอบไปด้วย 1. โครงการเสริมศักยภาพฝายกั้นน้ำห้วยประดู่ จังหวัดนครราชสีมา 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขวาว จังหวัดอุบลราชธานี 3.โครงการเสริมศักยภาพระบบส่งน้ำหนองยาง จังหวัดสุรินทร์ 4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายหนองม่วง จังหวัดศรีสะเกษ 5.โครงการเสริมศักยภาพระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโจด จังหวัดบุรีรัมย์ 
    สรุปผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้ง 5 โครงการ มีครัวเรือนรับประโยชน์รวม 608 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 4,314 ไร่ คาดการณ์รายได้ของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25,812,899 บาทต่อปี มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของเงินลงทุน 3,000,000 บาท คิดเป็น 8.60 เท่า

    ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ปรับปรุงแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ที่ดำเนินการมา ตั้งแต่ปี 2563 กว่า 646 โครงการ และขยายพื้นที่ดำเนินงานในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลซึ่งประสบปัญหาแล้งซ้ำซากนั้น ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ซึ่งยังมีแหล่งน้ำที่ยังต้องการซ่อมแซมปรับปรุงอีกเป็นจำนวนมาก 

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ