กัญชงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับม.แม่โจ้ วิจัยพัฒนาขยายผลทั่วภาคอีสาน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิจัยพัฒนากัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร เปิดตลาดพืชมูลค่าสูงทั่วภาคอีสาน นำร่องบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม พื้นที่ต้นแบบศึกษาเรียนรู้ ก่อนขยายสู่ชุมชนอื่น เชื่อมั่นเกษตรกรมีรายได้นับล้านบาทต่อปี

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ครบวงจร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะทำการศึกษาวิจัยเชิงพัฒนา “กัญชง”ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงจำหน่าย ด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G บริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบของปิดทองหลังพระฯ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บ้านโคกล่าม แสงอร่าม ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

กัญชงเป็นพืชมีมูลค่าสูงเหมาะที่จะสนับสนุนให้กับเกษตรกร โดยทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้จะทำการศึกษาคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศในจังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ให้สามารถนำไปต่อยอดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ อาทิ การแปรรูปเพื่อสกัดสาร CBD ตลอดจนผลิตเมล็ดสกัดน้ำมัน ต่อเนื่องจากโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาล โดยปิดทองหลังพระฯทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในการปลูกกัญชง นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเพิ่มมูลค่า รวมถึงรูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลพื้นที่อื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

กัญชงพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ปิดทองหลังพระฯ ร่วมมือกับม.แม่โจ้ วิจัยพัฒนาขยายผลทั่วภาคอีสาน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ