เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดทำแผนต่อยอดอาชีพ ขยายผลงานพัฒนาจ้างงานโควิดตามแนวปิดทองหลังพระฯ เริ่มตุลาคม นี้ 38 โครงการ

น่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบ 1 ใน 9 จังหวัด พื้นที่ต้นแบบที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เข้าไปดำเนินโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง พฤษภาคม 2564 เริ่มจากการจ้างผู้ว่างงานผู้รับผลกระทบเป็น พนักงานโครงการ กับอาสาสมัครพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อร่วมกับชุมชน เริ่มดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมเสริมแหล่งน้ำที่ผ่านการคัดเลือก 166 โครงการ ในพื้นที่ 14 อำเภอ จำนวน 14,673 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ 26,592 ไร่

โครงการนำร่องเพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการเกษตร เป็นแผนงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน เตรียมดำเนินการในระยะต่อไป โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ 14 หน่วยงานปฏิบัติงานในทุกอำเภอสามารถประสานงานเชื่อมแผนการต่อยอดอาชีพการเกษตรทั้ง 166 โครงการ ได้ต่อเนื่อง ทางจังหวัดได้แบ่งโครงการ เป็น 2 ระยะ คือโครงการพื้นที่สูง 38 โครงการ 6 อำเภอ จะเริ่มนำร่องต่อยอดกิจกรรมด้านการเกษตร บรรจุเป็นแผนระยะสั้น ในแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระบบจังหวัด ปี 2565 ส่วนโครงการพื้นที่ราบ เช่น พื้นที่นา จำนวน 128 โครงการ 12 อำเภอ เป็นแผนระยะกลางและยาว ของแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระบบจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)

นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ได้วางแนวทางดำเนินการในโครงการพื้นที่สูงนำร่องก่อน 38 โครงการ เป็นการดำเนินการระยะสั้น ส่วนระยะกลางและระยะยาว ในปีงบประมาณ 2566 ถึง 2570 จะเป็นการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ราบ เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของเกษตรกร ในจำนวนโครงการที่เหลืออีก 128 โครงการ 12 อำเภอเช่นกัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว

จังหวัดน่านมุ่งเน้นเรื่องแก้ปัญหาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ที่ส่งผลเสียต่อสภาพพื้นที่ในระยาว พัฒนาไปสู่การปลูกผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบได้มีโอกาสต่อยอดการทำเกษตรและสามารถใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้พัฒนาปรับปรุงไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มโอกาสแก่ชุมชน เกษตรกร อย่างทั่วถึง หากโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องน้ำได้รับการแก้ไข และมีการบริหารจัดการที่ดี จะส่งผลต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

น่านมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีข้อจำกัดเรื่องการทำเกษตรพันธ์พืชที่เหมาะสมการทำเกษตรผสมผสาน ที่จังหวัดเคยสนับสนุนไปแล้วประสบความสำเร็จ อาทิ กาแฟ โกโก้ อย่างกาแฟก็เริ่มสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และเคยได้รับรางวัลพระราชทาน เป็น Special Coffee ถือว่ายังมีโอกาสที่ดี ต่างจากพืชเชิงเดี่ยว เช่นข้าวโพดซึ่งส่งผลต่อสภาพพื้นที่มาก่อน พืชที่เป็นกระแสในตลาด ก็ไม่สามารถแข่งขันได้ จึงต้องพืชที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสเกษตรกร เมื่อมีแหล่งน้ำที่ดีก็สร้างโอกาส และทางเลือกเสริมได้ในอนาคต

การต่อยอดทำการเกษตรของน่าน นอกจากปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้ว ยังมีเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพจากพืช กับไม้ผลเดิมที่มีอยู่แล้ว การทำงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ร่วมมือกับทางปิดทองหลังพระฯและหน่วยงานในจังหวัด หลังจากพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกร จากนั้นก็จะสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ ชุมชน ต่อยอดเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกจนนำไปสู่การยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรในระยะยาว

“การทำโครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ที่ร่วมกับปิดทองหลังพระฯ ถือว่าได้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำเพื่อการเกษตรที่สามารถใช้ได้เต็มศักยภาพของน้ำต้นทุน มีการวางแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละช่วงเวลาได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ภายใต้ศักยภาพของพื้นที่และตัวเกษตรกร”

การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และความร่วมมือของภาครัฐ นายอดิศรกล่าวว่า ได้เน้นวิธีการ “หากชุมชนไม่พร้อม-ไม่ทำ”เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม “ระเบิดจากข้างใน” จะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนได้

พื้นที่นำร่องดำเนินการต่อยอดกิจกรรมด้านการเกษตร ภายใต้โครงการฯ ในปีงบประมาณ 2565 มี 6 อำเภอ ประกอบด้วย ท่าวังผา 2 โครงการ ทุ่งช้าง 1 โครงการ สองแคว 7 โครงการ เฉลิมพระเกียรติ 4 โครงการ นาน้อย 10 โครงการ และ นาหมื่น 14 โครงการ รวม 2,505 ครัวเรือน พื้นที่ 14,407 ไร่

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดทำแผนต่อยอดอาชีพ ขยายผลงานพัฒนาจ้างงานโควิดตามแนวปิดทองหลังพระฯ เริ่มตุลาคม นี้ 38 โครงการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดทำแผนต่อยอดอาชีพ ขยายผลงานพัฒนาจ้างงานโควิดตามแนวปิดทองหลังพระฯ เริ่มตุลาคม นี้ 38 โครงการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดทำแผนต่อยอดอาชีพ ขยายผลงานพัฒนาจ้างงานโควิดตามแนวปิดทองหลังพระฯ เริ่มตุลาคม นี้ 38 โครงการ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ