ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น
          เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครยังไม่เพียงพอกับตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติงานให้กับสถาบันฯ ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
          สถาบันฯ จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานออกไปอีก ๑๔ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pidthong.org และ Facebook : มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

---------------------------------------------------

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

          ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันฯ รวม ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ เป็นบุคคลสัญชาติไทย
๑.๒ มีความขยัน และ ความซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓ มีใจรักการทำงานร่วมกับชุมชน และร่วมกับผู้อื่น
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชื่อมั่นศรัทธาในแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖
๑.๗ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๑.๘ ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๑.๑๑ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นรับราชการทหาร
๑.๑๒ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้
๑.๑๓ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๖ มายื่นด้วย

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

๒.๑ วิศวกรโยธา ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท (เทียบเท่าวิชาชีพเฉพาะ)

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ชลประทาน หรือทรัพยากรน้ำ
- เป็นภาคีวิศวกร - อายุระหว่าง ๒๒ – ๓๕ ปี

ขอบเขตงาน
- มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์งาน GIS และ Sketchup
- ยกร่างแบบโครงการได้ (Schematic Design )
- ตรวจสอบแบบแปลน ปร.๔-๕ ได้ - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ ช่างโยธา ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท (เทียบเท่าเทคนิคเฉพาะ)

วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา หรือช่างก่อสร้าง
- อายุระหว่าง ๒๐ – ๓๕ ปี

ขอบเขตงาน
- มีความรู้ความเข้าใจงาน GIS และ Sketchup
- ยกร่างแบบโครงการได้ (Schematic Design )
- ตรวจสอบแบบแปลน ปร.๔-๕ ได้ - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          ตำแหน่ง ๒.๑ และ ๒.๒ ปฏิบัติงานในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กในจังหวัดลุ่มน้ำมูล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะได้รับค่าตอบแทนและค่าอาหารเพิ่มเติมจำนวน ๔,๕๐๐ บาท/เดือน

๒.๓ พนักงานการเงินและการบัญชี ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๙,๕๐๐ บาท (วิชาชีพเฉพาะ)

วุฒิการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย ๒ ปีขึ้นไป
- อายุระหว่าง ๒๕ – ๓๕ ปี

ขอบเขตงาน
- บันทึกบัญชี จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และจัดทำงบการเงิน
- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มีความคล่องตัวในการติดต่องาน ทำงานรวดเร็ว กระตือรือร้นและ มีความอดทนในการทำงาน
- มีความใส่ใจในรายละเอียด มีความสามารถในการจัดระบบ และสามารถจัดระดับความสำคัญ ของงานหลายโครงการได้
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท (เทียบเท่าบริหารทั่วไป)

วุฒิการศึกษา
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย ๒ ปี
- อายุระหว่าง ๒๕ – ๓๕ ปี

ขอบเขตงาน
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน มีความคล่องตัวในการติดต่องาน ทำงานรวดเร็ว กระตือรือร้นและ มีความอดทนในการทำงาน
- มีความใส่ใจในรายละเอียด มีความสามารถในการจัดระบบ และสามารถจัดระดับความสำคัญ ของงานหลายโครงการได้
- อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. เกณฑ์การคัดเลือก

๓.๑ การสอบวัดความรู้ (วิธีอัตนัย)
- หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในการทำงานกับสถาบันฯ และตนเอง
- องค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษาและการทำงานที่จะนำมาใช้ประกอบ การทำงานเพื่อประโยชน์ของสถาบันฯ

๓.๒ การสอบสัมภาษณ์ จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง และประเด็นอื่น ๆ ตามที่กรรมการกำหนด

๔. รูปแบบการคัดเลือก การสอบวัดความรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (Video Conference) และการสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ณ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อาคาร RCP ชั้น ๒ โซน A เลขที่ 101 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๖๑๑ ๕๐๐๐

๕. วิธีการสมัคร กรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์ (Online Application Form) โดยแนบรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองคุณวุฒิหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และประวัติส่วนตัว (Resume) ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏท้ายประกาศ และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการรับสมัคร การพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่งเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร และการตัดสินผลการสอบวัดความรู้และการสอบสัมภาษณ์ของสถาบันฯ เป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง


สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

สามารถดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1_3rd61XHpJaKaN_jhRgkDIj9xu6iQ71_/view?usp=drivesdk

และสามารถดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1_3rd61XHpJaKaN_jhRgkDIj9xu6iQ71_/view?usp=drivesdk

โดยสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่ https://forms.gle/Mp4JghuJFZEP5MWp6

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ