ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ และประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบวัดความรู้ด้วยวิธีอัตนัย (สอบข้อเขียน) ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านรูปแบบ Google Forms ทางระบบ Zoom Cloud Meetings โดยรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ปรากฎตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

          ขอให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิเข้ารับการสอบวัดความรู้ตามวัน เวลา และรูปแบบการสอบที่กำหนด ผ่าน QR Code ท้ายประกาศ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยสถาบันฯ จะส่งรายละเอียดและรูปแบบการสอบวัดความรู้ให้ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิทางอีเมล (Email) ต่อไป

          ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ข้างต้นนี้ สถาบันฯ ได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมา ตั้งแต่ต้น สถาบันฯ จะตัดสิทธิการสมัครและเลิกจ้างหากได้ดำเนินการจ้างไปแล้ว

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1_3rd61XHpJaKaN_jhRgkDIj9xu6iQ71_/view?usp=drivesdk

และผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิเข้ารับการสอบวัดความรู้ ได้ที่นี่ https://forms.gle/Mp4JghuJFZEP5MWp6

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ