ประธานกรรมการมูลนิธิฯ รับมอบเงินบริจาคจากคุณจันทรกานต์ อนันทคุณ ในนามผู้จัดการมรดก คุณศรัณย์ นิมิหุต จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ รับมอบเงินบริจาคจากคุณจันทรกานต์ อนันทคุณ ในนามผู้จัดการมรดก คุณศรัณย์ นิมิหุต จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ 9 จังหวัด


ท่านผู้หญิงบุตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า มั่นใจว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้น จะทำให้ทุกฝ่ายในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะร่วมกันจัดการความรู้และส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และมีส่วนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณจันทรกานต์ อนันทคุณ ผู้บริจาคเงินในนามคุณศรัณย์ นิมิหุต กล่าวถึงที่มาและเจตนารมณ์ของคุณศรัณย์ และตนเองว่า ตั้งใจมาบริจาคเงินให้กับมูลนิธิฯ ก็ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวพระราชดำริว่าเป็นแนวทางหลักที่จะช่วยให้ประชาชนในชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งจากการติดตามการดำเนินงานของปิดทองหลังพระฯ ได้ทราบถึงความสำเร็จในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงมีความเชื่อมั่นว่าเงินบริจาคนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงสมดังเจตนารมณ์ของคุณศรัณย์


“ดิฉันทราบดีว่า การพัฒนาชนบทนั้น เป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งเวลา พลัง และกำลังทรัพย์ จึงตั้งใจว่า เงินจำนวนนี้ จะมีส่วนช่วยให้ปิดทองหลังพระฯ ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ต่อไป และอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในแนวพระราชดำริ หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยกันให้แนวพระราชดำริดำรงคงอยู่ตลอดไป”


นายวีรเทพ พิรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ท่านที่มีจิตศรัทธาสนับสนุนการทำงานของปิดทองหลังพระฯ สามารถบริจาคเงินในชื่อบัญชีมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (เงินบริจาคและรายได้อื่น) ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 038-446844-1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุรชัย เตรียมอุดมศักดิ์ สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-611-5018

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ