ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการสอบวัดความรู้ด้วยวิธีอัตนัย (สอบข้อเขียน) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่านรูปแบบ Google Forms ทางระบบ Zoom Cloud Meetings ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ โดยรายละเอียดสามารถตรวจสอบตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

          ขอให้ผู้สมัครยืนยันสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ผ่าน Google Forms ท้ายประกาศ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยสถาบันฯ จะส่งรายละเอียดและขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิทางอีเมล (Email) ต่อไป


สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1_3rd61XHpJaKaN_jhRgkDIj9xu6iQ71_/view?usp=drivesdk

และผู้สมัครยืนยันสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ที่กำหนด ผ่าน Google Forms ได้ที่นี่ https://forms.gle/tmBAuWpTPdtsWKv17

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ