ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ช่างโยธา พนักงานการเงินและการบัญชี และพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง นั้น

          บัดนี้ การคัดเลือกด้วยการสอบวัดความรู้และการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ดังนี้

          ตำแหน่ง           วิศวกรโยธา
                                   ผู้ผ่านการคัดเลือก
                                                                นางสาวคีตาญชลี ชายทวีป

                                  ผู้ขึ้นบัญชีสำรอง
                                                                นางสาวรสสุคนธ์ ไพรสิงห์

          ตำแหน่ง          พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง
                                                                 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

          สถาบันฯ จะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา ๔ เดือน กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์ที่จะมาปฏิบัติงานหรือมีอัตราว่างในตำแหน่งดังกล่าว สถาบันฯ จะติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าปฏิบัติงานอีกครั้ง
         
         ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ติดต่อสำนักงานบริหารกลาง ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๑ ๕๐๐๕ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดจ้าง หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก


สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖สามารถดาวน์โหลดประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ได้ที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1_3rd61XHpJaKaN_jhRgkDIj9xu6iQ71_/view?usp=drivesdk

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ