ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ

จากการที่ปิดทองหลังพระฯ เปิดการรับซื้อผลผลิตในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชา หรือโครงการทุเรียนคุณภาพ ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในวันแรก จำนวน 36 ราย ผลผลิตทุเรียน 16.8 ตัน ในจำนวนนี้เป็นทุเรียนคุณภาพ เกรดเอบี ซึ่งจะส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศจีน มากกว่าร้อยละ 52 นับเป็นปริมาณทุเรียนคุณภาพเกรดเอบีสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานของปิดทองหลังพระฯ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทุเรียน

ผลผลิตทุเรียนในโครงการฯ ปีนี้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ รวมทั้งสิ้น 1,655 ตัน หรือ 1,655,000 กิโลกรัม จากเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 564 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีผลผลิต 1,687 ตันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่า 141 ล้านบาท

ในปีนี้ ปิดทองหลังพระฯ มีการปรับโครงสร้างราคารับซื้อใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรมุ่งผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยการประเมินผลการทำงานของเกษตรกรตลอดทั้งปีแล้วจัดอันดับเกษตรกร เป็น A, BและC ตามเกณฑ์การให้คะแนนการดูแลต้นทุเรียนตามมาตรฐานคู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ โดยเกษตรกรที่ได้คะแนนกลุ่ม A จะขายผลผลิตเกรด AB ในราคาสูงกว่าเกษตรกรกลุ่ม B และ C อย่างไรก็ตาม การรับซื้อทุเรียนของปิดทองหลังพระฯ นั้น จะให้ราคาเบื้องต้นสูงกว่าราคาตลาดในพื้นที่อยู่แล้ว

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ปิดทองหลังพระฯ ค่อนข้างพอใจผลการดำเนินงานในปีนี้ จากการที่มีผลผลิตทุเรียนคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออกสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนที่โครงการฯ จะเข้ามา ผลผลิตทุเรียนคุณภาพในภาคใต้มีอยู่เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรตระหนักถึงเรื่องคุณภาพของทุเรียนมากขึ้นจากการเห็นผลดีของการทำทุเรียนให้ได้คุณภาพส่งออก จึงเอาจริงเอาจังกับการดูแลบำรุงต้นตลอดกระบวนการผลิตทุกระยะ และปฏิบัติตามคู่มือทุเรียนคุณภาพอย่างเคร่งครัดมากขึ้น ขณะที่ตลาดก็มีการแข่งขันกันมากขึ้นในเรื่องคุณภาพ ที่สำคัญ ทุเรียนในโครงการฯ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอีกว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการรับซื้อทุเรียนครั้งนี้ ปิดทองหลังพระฯ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เช่น จำกัดจำนวนเกษตรกรที่จะเดินทางเข้ามา 2 คน ต่อรถ 1 คัน มีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดที่นั่งพักรอไว้ให้ มีจัดลำดับคิวรถ และการแจกบัตรคิว ก่อนเข้าบริเวณ ต้องสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการเปิดช่องทางเข้าออกไว้ 5 ช่องทาง เพื่อลดความแออัด และมีการสลับเปลี่ยนพนักงานคัดเกรดทุก 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดแหล่งรวบรวมผลผลิต พ่นยาฆ่าเชื้อทุกวัน เจ้าหน้าที่จะได้รับการฉีดวัคซีนก่อนทุกคน และจะมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก ๆ 10 วัน รวมทั้งจัดทำข้อมูลบุคคลที่เข้าออกรายงานต่อพาณิชย์จังหวัดทุกวัน

ทางด้านเกษตรกรนางสาวนูรีซัน อภิบาลแบ เกษตรกรตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับโครงการฯ ในวันแรกนี้ กล่าวว่า ได้นำทุเรียนหมอนทองกว่า 580 กิโลกรัมมาจำหน่ายให้โครงการ เป็นเงินกว่า 60,000 บาท ซึ่งผลผลิตในปีนี้มีทุเรียนเกรด เอบี กว่าร้อยละ 80 มากขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด บวกกับเจ้าหน้าที่คอยเป็นพี่เลี้ยงพร้อมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ และรู้สึกพอใจที่ปีนี้มีการปรับโครงสร้างราคาใหม่ โดยตนเองเป็นเกษตรกรเกรดเอ นำทุเรียนเกรดเอบีมาขาย ได้ราคาถึงกิโลกรัมละ 108 บาท ทำให้ทุเรียนมีราคาดีขึ้นกว่าราคาตลาดทั่วไป คาดว่ารายได้ต้องมากกว่าปีที่แล้วแน่นอน

ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
ผลการรับซื้อทุเรียนคุณภาพวันแรกของปิดทองหลังพระฯ ได้ทุเรียนคุณภาพเกรดส่งออกมากกว่าร้อยละ 52 สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายของปิดทองฯ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ