บ้านห้วยลึก ปรับเปลี่ยนวิถี พัฒนาลดปัญหาชุมชน เพื่ออนาคตลูกหลาน

บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในหมู่บ้านขยายผลตามโครงการ “ร้อยใจรักษ์” ที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่เรื่องปัญหายาเสพติด การพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคไม่พอใช้ ที่ส่งผล กระทบมายังวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ ที่หันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด อบายมุข ใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร 


การพัฒนาบ้านห้วยลึก เริ่มต้นในปี 2562 โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้นำแนวทางการพัฒนาทางเลือก ขยายผลโครงการร้อยรักษ์ ไปยังพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกของ อาสาพัฒนาทางเลือก Alternative Development คนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง รวมตัวเป็นทีมงานเฉพาะกิจที่มาจากทั้งผู้นำชุมชน ข้าราชการ ทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ และชาวบ้านที่ต้องการแก้ไขปัญหาในชุมชน

หลักการทำงาน ด้วยการสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นความต้องการ จุดประกายคนในชุมชนและส่วนงานราชการต่างๆ ให้เกิดจุดมุ่งหมายการการพัฒนาร่วมกัน  ผ่านการสร้างกระบวนการ ให้เกิดการพัฒนา ที่มาจากชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นางสาวปิยะนุช ไชยวิชู นักพัฒนาทางเลือกที่เรียกชื่อย่อว่า AD กล่าวถึงกระบวนการในการพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยลึกว่า เริ่มต้นจากการนำ ตัวแทนหมู่บ้าน พร้อมทั้ง ตัวแทน อปท. เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นศึกษาโมเดลโครงการร้อยใจรักษ์และนำความรู้แนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ เช่น การแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ การสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนและ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น เป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและขยายผลไปสู่หมู่บ้านและชุมชน

จากนั้น ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน หรือ Quick win 1  โดยการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ต่อระบบส่งน้ำครอบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน บูรณาการด้านงบประมาณจาก อบต.ปิงโค้ง ร้อยละ 60 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ร้อยละ 40 โดยให้ชุมชนสละแรงงานในการต่อท่อน้ำเข้าหมู่บ้านร่วมกัน 

โครงการที่ทำต่อเนื่องหลังการพัฒนาแหล่งน้ำ ได้แก่การเลี้ยงสุกร และ โครงการเลี้ยงไก่กระดูกดำ  หรือ Quick win 2 เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากอาชีพหลัก สร้างรายได้ในครัวเรือน 
ปัจจุบันกลุ่มสุกร มีสมาชิกกลุ่ม 38 ราย มีแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ ภายในกลุ่ม มีหมูออกลูกแล้ว 11 ราย เฉลี่ยรายละ 8-10 ตัว ส่วนกลุ่มเลี้ยงไก่กระดูกดำ มีสมาชิกกลุ่ม 30 ราย สมาชิกทุกราย มีแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์ สามารถผลิตลูกไก่ ที่ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือน และมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มกองทุนเพื่อเป็นการต่อยอดขยายผลเพิ่มรายได้ต่อไป 

นางสาวนภัสสร เมืองเมา เกษตรกรกลุ่มเลี้ยงสุกรและไก่กระดูกดำเล่าวว่า ในอดีตมีรายได้จากการทำการเกษตรปลูกข้าวโพด ปลูกผักเท่านั้น หลังจากที่ได้เริ่มเลี้ยงหมูและไก่กระดูกดำ ก็ทำให้มีรายได้มากขึ้น เพราะในหมู่บ้านต้องใช้หมูและไก่ในการทำพิธีกรรมต่างๆ แต่กลายเป็นว่าต้องซื้อหมูและไก่จากภายนอกมา ทำให้แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก พอเราสามารถเลี้ยงได้เองแล้ว นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ ยังทำให้ผู้เลี้ยงมีรายได้เสริมจากงานประจำอีกด้วย ในอนาคตหากทางกลุ่มมีทุนมาขึ้น ก็จะขยายหมูและไก่ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอต่อความต้องการ 

นายอภิเดช แซ่จาง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยลึกกล่าวว่า หมู่บ้านห้วยลึกมีปัญหายาเสพติดสะสมมานาน การที่บ้านห้วยลึกเป็นหมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะมองเห็นแล้วว่าเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืน หากสามารถแก้ปัญหาปากท้องคนในชุมชนได้ คิดว่าปัญหายาเสพติดก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการบำบัดและเลิกขาดได้แล้วหลายราย

นายจรัญ วรรณศิริ ปลัดเทศบาลตำบลปิงโค้ง กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นต้องขอบคุณโครงการที่ได้มาเติมให้เต็มในสิ่งที่ทางเทศบาลทำไว้ อย่างเช่นการส่งเสริมอาชีพ  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้ำอุปโภคบริโภค ก็มาช่วยกันแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี จากที่ชุมชนได้ร่วมคิดและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตัวเอง ทำให้ชาวบ้านมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก เพราะต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็ถือเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน ท้อ

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ