การรับซื้อผลผลิตทุเรียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายในแดนใต้ ประจำปี2564

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตทุเรียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายในแดนใต้ ประจำปี2564 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ดำเนินการรับซื้อผลผลิตทุเรียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายในแดนใต้ ประจำปี2564

ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(โครงการทุเรียนคุณภาพมาตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปี 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญใน 3 จังหวัดทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และหาตลาดเพื่อจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและผลผลิตที่มีคุณภาพ เป้าหมายผลผลิตไม่มีหนอนเจาะเมล็ดและไม่มีการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายโดยน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนา ในปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 564 คน

สถาบันฯได้มีกระบวนการสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มกระบวนการผลิตทุกปีมีการประชุมชี้แจงการทำบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย เงื่อนไขการปฏิบัติตามกระบวนการผลิต การยืมและการส่งคืนปัจจัยการผลิต การนำผลผลิตมาจำหน่าย ณ แหล่งรวบรวมฯ การกำหนดซื้อ และการออกจากโครงการฯ นอกจากนั้นยังได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรกรตามคู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ และตามระยะ การเจริญเติบโต ทั้ง 5 ระยะ (ประกาศตามเอกสารแนบ)

ตามที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพตามศาสตร์พระราชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้(โครงการทุเรียนคุณภาพมาตั้งแต่ ปี 2561 จนถึงปี 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการปลูกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญใน 3 จังหวัดทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และหาตลาดเพื่อจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและผลผลิตที่มีคุณภาพ เป้าหมายผลผลิตไม่มีหนอนเจาะเมล็ดและไม่มีการนำทุเรียนอ่อนมาจำหน่ายโดยน้อมนำแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และยุทธศาสตร์ พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางการพัฒนา ในปี 2564 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 564 คน

สถาบันฯได้มีกระบวนการสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรก่อนเริ่มกระบวนการผลิตทุกปีมีการประชุมชี้แจงการทำบันทึกข้อตกลง ประกอบด้วย เงื่อนไขการปฏิบัติตามกระบวนการผลิต การยืมและการส่งคืนปัจจัยการผลิต การนำผลผลิตมาจำหน่าย ณ แหล่งรวบรวมฯ การกำหนดซื้อ และการออกจากโครงการฯ นอกจากนั้นยังได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรกรตามคู่มือการผลิตทุเรียนคุณภาพ และตามระยะ การเจริญเติบโต ทั้ง 5 ระยะ (ประกาศตามเอกสารแนบ)

Attachment : Click file

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ