รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน:การเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ


Accounting Officer 1 Position / พนักงานการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1.1 เพศชาย หรือ เพศหญิงอายุตั้งแต่ 21 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี

1.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาบัญชี

1.3 มีประสบการณ์ทำงานในสายงานการเงินและการบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1.4 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

1.5 มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ

2. เอกสารประกอบการสมัคร

2.1 ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 จำนวน 1 ใบ

2.2 ประวัติผลงานและวุฒิการศึกษา

3.รายละเอียดงาน

3.1 ติดตามและรวบรวมเอกสารทางการเงินและการบัญชี

3.2 บันทึกรายการบัญชี

3.3 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


 

สนใจส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ คุณอารีย์รัตน์ แผนกการเงินและการบัญชี

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 26 เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-6115001  อีเมล areeruth_y@pidthong.org

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ