[บทความ] ตัวอย่างการสร้างงานและอาชีพขนาดเล็กๆ ทำได้ง่าย ทำได้ทันที

“กาฬสินธุ์” เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ปิดทองหลังพระฯ ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะว่างงานของปัญหาโควิด-19” หรือ “โครงการโควิดปิดทองหลังพระฯ” โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน พัฒนาและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน

“โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 40 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเกษตรหลังจากซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองแซง แหล่งน้ำสาธารณะภายในชุมชน เพิ่มรายได้กว่า 576,000 บาทต่อปี

บ้านโนนศรีสวัสดิ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก 40 ครัวเรือน ภายในหมู่บ้านมีหนองแซงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นมา มีปริมาณกักเก็บน้ำ 11,200 ลบ.ม. (กว้าง 39 เมตร ยาว 41 เมตร ลึก 7 เมตร) เพื่อใช้ทำการเกษตรปลูกพืชผักในพื้นที่ 4 ไร่ บริเวณรอบหนองแซง โดยใช้ไฟฟ้าสูบน้ำจากหนองร่องก้อนที่เป็นแหล่งน้ำจากท้ายหมู่บ้านเข้ามาเติมในหนองแซง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหนองแซงมีความตื้นเขินจากตะกอนดินที่สูบติดมากับน้ำ ปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 6,000 ลบ.ม.ใช้ทำการเกษตรได้ 10 ครัวเรือน ในพื้นที่ 1 ไร่ บริเวรรอบๆ หนองแซงเท่านั้น ซึ่งชาวบ้านสามารถใช้น้ำปลูกผักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในหน้าแล้งน้ำก็ขาดน้ำ ชาวบ้านจะต้องเสียเงินสูบน้ำเข้าหนองแซง ส่วนในหน้าฝนฝนก็ตกหนักปลูกผักได้ไม่งามผักที่ปลูกได้จึงไม่เพียงพอต่อการบริโภคชาวบ้านจำเป็นต้องซื้อผักจากภายนอกมาแทนอีกทั้งระบบกระจายน้ำจากหนองแซงเข้าสู่แปลงเกษตรสาธารณะก็เก่าและชำรุดเสียหายชาวบ้านมีทางเลือกไม่มากจำเป็นต้องประกอบอาชีพอื่นๆ แทนการทำเกษตรกรรม

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในรูปแบบสี่ประสาน เพื่อก่อให้เกิดสามประโยชน์ คือ เกิดระบบกระจายน้ำเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเกษตรกร เกิดธุรกิจใหม่ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาดและเกิดความรู้เพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

“โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร บ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในหนองแซงให้เพียงพอต่อการทำเกษตรในแปลงสาธารณะ (เกษตรแปลงรวม) ขนาด 4 ไร่ และเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวใว้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อลดรายจ่ายให้แก่ชาวบ้านในชุมชน เริ่มเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ด้วยการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานน้ำเพื่อการเกษตร ขยายท่อส่งน้ำประปาจากหนองร่องก้อนมาเติมในหนองแซง และติดตั้งระบบสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำจากหนองแซงขึ้นไปเก็บในหอถังสูง 9 เมตร มีถัง PVC ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง และติดตั้งระบบท่อเพื่อกระจายน้ำออกสู่แปลงเกษตรสาธารณะ ขนาด 4 ไร่ มีผู้รับประโยชน์ เพิ่มขึ้น 30 ครัวเรือน (เดิม 10 ครัวเรือน) เป็น 40 ครัวเรือน

มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สนับสนุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ หิน ปูน ทราย ท่อ ตามแบบ ปร.4 ปร.5 เป็นจำนวนเงิน 306,300 บาท มีช่างงานเทคนิค ช่างงานหอถัง ทีมติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ชาวบ้านผู้รับประโยชน์ และพนักงานประสานงานโครงการและอาสาสมัครพัฒนาโครงการฯ ที่ปิดทองหลังพระฯ จ้างผู้ว่างงาน/ตกงานจากผลกระทบโควิด-19 ให้มาประสานงานโครงการและเชื่อมโยงสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ให้ทำงานร่วมกัน สอดคล้องกันตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการร่วมกัน อาทิ การวางแผนงาน การเตรียมความพร้อมหน้างาน(งานปรับพื้นที่) การส่งมอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ ปร.4 ปร.5 การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การทำฐานและขึ้นโครงสร้างหอถึง การติดตั้งถัง PVC และการทำระบบกระจายน้ำต่อท่อสู่แปลงเกษตรสาธารณะ เป็นต้น

พื้นที่แปลงเกษตรสาธารณะ (เกษตรแปลงรวม) เป็นพื้นที่สำหรับชาวบ้าน 40 ครัวเรือน ใช้เพาะปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ ต้นหอม ผักชี คะน้า ซึ่งมีปริมาณเพียงพอสำหรับบริโภคเพื่อลดรายจ่ายแล้ว อีกทั้งมีเหลือพอที่ขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงอีกด้วย

ปัจจุบันผ่านมาแล้ว 10 เดือน ชาวบ้าน 40 ครัวเรือน มีรายได้จากการขายพืชผัก เพิ่มขึ้นถึงเดือนละ 48,000 บาท หรือ 1,200 บาท/ครัวเรือน ซึ่งหากเกษตรกรสามารถทำผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงปีละ 576,000 บาท หรือ 14,400 บาท/ครัวเรือน

นางสาวนงค์นุช ในเมตตา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า อาจจะดูเหมือนเพิ่มรายได้ ได้ไม่มากนัก แต่ชาวบ้านก็ภูมิใจที่พึ่งพาตนเองได้ ไม่ต้องเสียเงินค่าไฟสูบน้ำ ไม่ต้องเสียเงินซื้อผักกิน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งโครงการยังช่วยทำให้ชาวบ้านมีความรู้ มีความสามัคคี ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ต่อยอดพัฒนาหมู่บ้านได้อีกไกล

[บทความ] ตัวอย่างการสร้างงานและอาชีพขนาดเล็กๆ ทำได้ง่าย ทำได้ทันที
[บทความ] ตัวอย่างการสร้างงานและอาชีพขนาดเล็กๆ ทำได้ง่าย ทำได้ทันที
[บทความ] ตัวอย่างการสร้างงานและอาชีพขนาดเล็กๆ ทำได้ง่าย ทำได้ทันที
[บทความ] ตัวอย่างการสร้างงานและอาชีพขนาดเล็กๆ ทำได้ง่าย ทำได้ทันที
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ