[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ

วันนี้จะขอเล่าถึงน้องใหม่ไฟแรงอีกคนหนึ่ง เธอมีชื่อว่า เปรี้ยวใจ หรือ นางสาวปฏิญญา ดวงมะณี อายุ 25 ปี อยู่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ทำหน้าที่เป็นพนักงานประสานงาน “โครงการฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ” หรือ “โครงการโควิด-2” ที่มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งน้ำอยู่ในปัจจุบัน

เปรี้ยวใจ มีคุณวุฒิด้านการศึกษาไม่ธรรมดาเลย เธอจบปริญญตรีภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีประสบการณ์การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชน การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในชุมชน รวมถึงการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนมาก่อน ซึ่งได้เรียนรู้จากโครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปัจจุบันนอกจากเป็นพนักงานประสานงานโครงการโควิด-2 แล้ว เธอก็กำลังศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

เปรี้ยวใจ กล่าวว่า“ ก่อนที่จะมาเป็นพนักงานโครงการฯ ปิดทองหลังพระฯ เคยเข้าร่วมกิจกรรมของปิดทองหลังพระฯ มาก่อนแล้ว ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปี 3 ปี 4 แต่เมื่อเรียนจบก็เป็นช่วงโควิดระบาดพอดี หางานทำก็ยาก... ทางมหาวิทยาลัยจึงชวนให้เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพ สร้างชีวิต สร้างชาติ โดยจ้างงาน 4 เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา จึงมาสมัครเป็นพนักงานโครงการโควิด-2 โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพนักงานประสานงานโครงการฯ”

เปรี้ยวใจ เข้าร่วมงานกับปิดทองหลังพระฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63 ทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชลประทาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ให้ทำงานร่วมกัน สอดคล้องกัน โดยรับผิดชอบโครงการปรับปรุงและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำ 7 โครงการ แบ่งเป็น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และระบบกระจายน้ำ 3 โครงการ คลองส่งน้ำ 2 โครงการ และฝาย 2 โครงการ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ บ้านฝาง หนองเรือ ชุมแพ และภูผาม่าน มีอาสาสมัครปิดทอง (อสพ.) ที่ต้องดูแล 11 คน

เปรี้ยวใจ ยังกล่าวอีกว่า“ได้นำความรู้จากการเรียนและประสบการณ์ทำงานมาปรับใช้อย่างเต็มที่ จากที่ไม่เคยเป็นหัวหน้าคนมาก่อน ก็ต้องมาดูแลบริหารการทำงานของ อสพ. 11 คน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน ซึ่งต้องอาศัยความรู้เดิม และการเรียนรู้ใหม่จากปิดทองหลังพระๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน”

“การประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานและผู้นำชุมชนที่มีความแตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความคิด และหน้าที่ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย บางครั้งก็มีความท้อแท้บ้าง แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรค เพราะเมื่อนึกถึงประโยชน์สุขที่ชาวบ้านจะได้รับจากโครงการฯ นี้แล้ว ก็จะกลายเป็นพลังบวกเสริมให้กับตนเอง ว่าท้อถอยไม่ได้และเป็นกำลังใจสำคัญให้ตนเองพยายามทำงานต่อไปให้สำเร็จ”

น้องเปรี้ยวใจ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่นำประโยชน์สุขของชาวบ้านมาเป็นแรงผลักดัน เสริมเป็นพลังบวกให้กับตนเองและทุกคนที่อยู่รอบข้าง จนกลายเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ช่วยทุกภาคส่วนมาทำงานร่วมกัน ช่วยให้ข้ามผ่านข้อจำกัดต่างๆ ได้สำเร็จ โดยจะมีโครงการที่พร้อมส่งมอบงานให้กับท้องถิ่น 3 โครงการภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้

[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ
[บทความ] “เสริมพลังบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ชุมชน” เปรี้ยวใจ น้องใหม่ไฟแรง พนักงานโควิด-2 ปิดทองหลังพระ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ