ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก
         
          ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันฯ รวม ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก จำนวน ๑ อัตรา (ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน ๑ ปี)

วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ๑๒,๐๐๐ บาท
- ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง ๑๘-๕๐ ปี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานหรือทำงานกับหน่วยงานราชการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและทำงานเป็นทีมได้
- สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ ๙ จังหวัดลุ่มน้ำมูล (นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี หรือจังหวัดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย)

งานได้ตั้งแต่ วันนี้ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_sEa2bBlOadfwRoKSrmWvA1sJTFXj8bng1ILY8mZKgngIxA/viewform หรือสแกน QR code ที่ใบประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารกลาง ๐๒-๖๑๑ ๕๐๐๕ ในวันและเวลาทำการ ๘.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ