[ข่าว] ชาวบ้านบ้านป่ากล้วย ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยิ้มได้ ปิดทองหลังพระฯ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้

   

    นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวว่า ​โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่บ้านป่ากล้วย ต.ลำปาว​ อ.เมือง​ จ.กาฬสินธุ์​ เป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกับภาคราชการ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน หน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอและในระดับตำบล อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเรื่ององค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ช่องทางการจำหน่ายและการตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หลังจากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร    สุดท้ายคือ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานงาน วางแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ วางเกณฑ์การคัดเลือกคนว่างงานที่ตรงกับเป้าหมาย คัดเลือกโครงการที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ รวมถึงสนับสนุนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน จนเกิดแรงสนับสนุนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีแหล่งน้ำ มีอาชีพ มีงานทำ และได้พัฒนาบ้านเกิด โดยทางเทศบาลตำบลหนองสอ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ ในการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ อย่างเต็มที่

[ข่าว] ชาวบ้านบ้านป่ากล้วย ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยิ้มได้ ปิดทองหลังพระฯ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
[ข่าว] ชาวบ้านบ้านป่ากล้วย ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยิ้มได้ ปิดทองหลังพระฯ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
[ข่าว] ชาวบ้านบ้านป่ากล้วย ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ยิ้มได้ ปิดทองหลังพระฯ พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ