สถาบันปิดทองหลังพระฯ นำคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ลงพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มทันตแพทย์ อาสาสมัคร และบุคลากรทางแพทย์  ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จากโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ รวมทั้ง อสม.ในพื้นที่รวม 110 คน 

ซึ่งได้ปฎิบัติงานร่วมกันตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เป็นหน่วยงานประสานงานกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหน่วยงานทหารและหน่วยงานราชการในพื้นที่ 

เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอรือเสาะ เจาะไอร้อง ศรีสาคร ยี่งอ และ บาเจาะ ณ อาคารสนามกีฬา เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีบริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ขุดหินปูน ผ่าตัดฟันคุด ฯลฯ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษา  เพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้การให้บริการทั้ง 2 วัน มีผู้มาเข้าบริการทางทันตกรรมมากกว่า 2,090 คน

นายกฤษฎา บุญราช ในฐานะประธานกรรมการสถาบันฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการออกหน่วยทันตกรรม พระราชทานฯ ว่าได้มีการดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2512 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้เสด็จไปทรงงานเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ชนบทและพบว่าประชาชนในชนบทห่างไกลปัญหาโรคฟันหรือโรคในช่องปากเป็นจำนวนมากเพราะขาดความรู้หรือความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพฟันที่ถูกต้อง 

เนื่องจากขาดแคลนทันตแพทย์  ที่จะทำการตรวจรักษาในพื้นที่ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้แพทย์และทันตแพทย์ที่ตามเสด็จไปได้ทำการดูแลรักษาโรคในช่องปากให้แก่ประชาชนด้วยและต่อมาจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีการดำเนินการตามโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ในปี 2512 โดยจะเปิดบริการให้แก่ประชาชนทุกครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่เสด็จไปทรงงานทุกครั้ง

ในปัจจุบัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้น้อมนำโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เคลื่อนที่ดังกล่าวมาสืบสาน ต่อยอดและขยายผลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาในช่องปากและมีโอกาสในการเข้าถึงบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐได้น้อยเนื่องจากจำนวนทันตแพทย์ในพื้นที่มีไม่เพียงพอ ประชาชนอาจต้องรอรับบริการไม่ต่ำกว่า 3 เดือนรวมทั้งเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ และโรงพยาบาลในพื้นที่อีกด้วย

โดยสถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2561 ที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ปี 2562 ที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ต่อมาใน ปี 2563-2565 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จึงได้หยุดดำเนินการชั่วคราว และในปี 2565 เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น้อยลง สถาบันฯ จึงเริ่มโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานนี้อีก ที่ อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส และจะขยายผลดำเนินการตามโครงการนี้ ไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิภาคอื่นปีละ       1-2 ครั้งต่อไป

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ