ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพะราชดำริ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
         
          ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ (สถาบันฯ) มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันฯ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วุฒิการศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/นโยบายสาธารณะ/สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล/พัฒนาชุมชนและสังคม/ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อัตราเงินเดือน
• ๑๘,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ บาท พิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ทำงาน

คุณสมบัติ
• อายุระหว่าง ๒๑ - ๔๕ ปี
• ประสบการณ์การทำงาน ๑ ปีขึ้นไป
• สามารถวิเคราะห์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล บริหารจัดการเอกสารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสนับสนุนงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
• สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
• มีความรู้ด้านการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และงบประมาณระดับหน่วยงานภายในและระดับองค์กร
• มีความรู้โครงสร้างหน่วยงานราชการ/ระบบราชการ/ปฏิทินงบประมาณส่วนราชการ
• มีทักษะในการจับประเด็นการนำเสนอหรือการประชุม สามารถประมวลข้อมูล เขียนและสรุปรายงานได้
• มีทักษะการทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word/Excel/Power Point ได้ในระดับดี
• หากมีความรู้การบริหารองค์กร การบริหารโครงการ (Project Management) จะพิจารณาเป็นพิเศษ • หากใช้งานโปรแกรมด้านฐานข้อมูลหรือสถิติได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากจัดทำแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรือ การวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ยินดีรับนิสิต/นักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์

รายละเอียดงาน
• รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประมวล และสรุปนโยบายของผู้บริหาร หน่วยงานภายในองค์กร มาประกอบการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้ขององค์กร
• ประสาน รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานภายใน เพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแผนงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
• จัดทำและสนับสนุนการทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานภายใน และระดับองค์กร
• ติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในระดับหน่วยงานภายใน และระดับองค์กร
• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และตัวชี้วัดขององค์กร
• วิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและนอกองค์กร สำหรับการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการในแต่ละวาระงานหรือช่วงเวลาและประจำปี
• ออกแบบและจัดทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร เพื่อเตรียมการเสนอขออนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี
• กำหนดแผนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณตามช่วงเวลาของกิจกรรม หรือหน่วยงานภายในได้ตามกำหนดระยะเวลา
• ประสานกระบวนการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสงค์เข้ารับสมัครรับคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ สามารถส่ง Resume ได้ที่ email : rid_hr@pidthong.org และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒-๖๑๑-๕๐๐๕

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ