โคกล่าม-แสงอร่าม พร้อม “ปลูกกัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน

นายอดิเรก แสนสวะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา กล่าวว่า จากโครงการวิจัยเชิงพัฒนาการปลูกพืชมูลค่าสูง(กัญชง) ที่ได้จัดอบรมการปลูกกัญชงร่วมกับมหาลัยแม่โจ้แล้วนั้น ปัจจุบันได้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการจำนวน 25 ราย ที่ได้ทำการคัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจใน โดยเริ่มกิจกรรม ติดตามและฝึกดูแลต้นกัญชง ทดลองสภาพพื้นที่ อากาศ แสง ตามวิธีการดูแล การให้น้ำให้ปุ๋ย สังเกตโรคพืชและแมลง เพื่อให้ผู้ช่วยนักวิจัยได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากการขออนุญาตปลูกและผลิตกัญชงเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ทันที โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปลูกจริงได้ในเดือนมีนาคม 2565 ที่จะถึงนี้

“ในปัจจุบัน มูลค่ากัญชงนั้น ช่อดอกที่สามารถนำไปทำสารสกัดใช้ในเครื่องสำอางและเครื่องดื่ม มีราคาตั้งแต่ 2,000-7,500 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ส่วนเมล็ดพันธุ์ ที่ปลูกระบบเปิด จะนำไปหีบสกัดน้ำมันใช้ในเวชภัณฑ์ยา ราคาอยู่ที่ 110 ต่อกิโลกรัม ส่วนที่เหลือจะทดลองนำไปแปรรูปทำผงนัว ใช้ปรุงอาหาร ซึ่งขณะนี้พืชกัญชง ยังคงอยู่ในช่วงการวิจัย ซึ่งหากสำเร็จจะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน และพื้นที่บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จะเป็นโมเดลในการปลูกพืชมูลค่าสูงในกับพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย”

สำหรับโครงการปลูกพืชกัญชงเชิงพาณิชย์ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเชิงพัฒนาปลูกกัญชง ซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงและตลาดมีความต้องการ คาดเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยใช้ประโยชน์จากระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation System) ที่นำนวัตกรรม เทคโนโลยี 5G เข้ามาช่วยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำชุมชนให้สามารถวางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องในทุกฤดูกาล รวมทั้งพัฒนากองทุนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยงกับภายนอกทั้งด้านการตลาด แหล่งทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยการปลูกพืชกัญชงแบ่งเป็น รูปแบบที่ 1.ปลูกระบบโรงเรือนภายใต้ระบบน้ำอัจฉริยะ จำนวน 3 โรงเรือน แบ่งเป็นโรงเพาะกล้า 1 โรงเรือน และโรงปลูกจำนวน 2 โรงเรือน และรูปแบบที่ 2 ปลูกพื้นที่ระบบเปิด(กลางแจ้ง) จำนวน 3 แปลง ในพื้นที่โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนฯ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม จ.อุดรธานี

โคกล่าม-แสงอร่าม พร้อม “ปลูกกัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน
โคกล่าม-แสงอร่าม พร้อม “ปลูกกัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน
โคกล่าม-แสงอร่าม พร้อม “ปลูกกัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของชุมชน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ