ปิดทองฯร่วมกรมชลฯ-สนทช.อบรมช่างฯครบ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เตรียมพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กกว่า 700 แหล่งน้ำ

ปิดทองหลังพระฯ กรมชลประทาน และสนทช.ร่วมมืออีก 5 จังหวัดลุ่มน้ำมูล (มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ยโสธร) เปิดอบรมปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียนรู้การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กครบตามเป้าหมาย ก่อนขยายผลองค์ความรู้ซ่อมแซมและเสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กในเครือข่าย 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล บรรเทาปัญหาแล้งซ้ำซาก เริ่มปฏิบัติจริงรับปีใหม่ 2565

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับอีก 5 จังหวัดในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล จัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลซึ่งประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กและจัดการระบบข้อมูลน้ำให้เป็นเอกภาพ
5 จังหวัดดังกล่าวประกอบด้วย มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ยโสธร หลังการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ 4 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ทำให้การอบรมให้ความรู้ครั้งนี้จะดำเนินการครบพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล

ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ปลัดอำเภอ นายช่าง อปท. นวค. อปท. เจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระฯในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยดำเนินการด้วยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากจังหวัดมหาสารคาม ไปยังอีก 4 จังหวัดเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก ประเภทต่างๆ อาทิ หนองน้ำ แก้มลิง ฝาย อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ ระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (Thai Water Plan) สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สนทช. การใช้ประโยชน์ของระบบ Thai Water Plan การเขียนแผนงานโครงการให้ตอบโจทย์ สนทช. กระบวนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเดิม การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ที่สำคัญได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง

วิทยากรผู้อบรมประกอบด้วย กับนายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทานและนายนิธิเดช มากเกตุ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ปิดทองฯร่วมกรมชลฯ-สนทช.อบรมช่างฯครบ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เตรียมพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กกว่า 700 แหล่งน้ำ
ปิดทองฯร่วมกรมชลฯ-สนทช.อบรมช่างฯครบ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เตรียมพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กกว่า 700 แหล่งน้ำ
ปิดทองฯร่วมกรมชลฯ-สนทช.อบรมช่างฯครบ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เตรียมพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กกว่า 700 แหล่งน้ำ
ปิดทองฯร่วมกรมชลฯ-สนทช.อบรมช่างฯครบ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล เตรียมพัฒนาและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กกว่า 700 แหล่งน้ำ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ