4 กระทรวงหลัก ร่วมกับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ

หน่วยงานสังกัด 4 กระทรวงหลัก มหาดไทย เกษตร พาณิชย์ และการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดน่าน ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันปิดทองหลังพระฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมกันสืบสาน ต่อยอด การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน หลังจากที่ปิดทองหลังพระฯ เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน น้ำ ดิน ร่วมทั้งส่งเสริมอาชีพและกระบวนการรวมกลุ่มให้ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ แห่งแรก เข้มแข็งพร้อมสำหรับการก้าวต่อสู่ความยั่งยืนแล้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน เทศบาลตำบลยอด  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือในการสืบสาน ต่อยอด พื้นที่ต้นแบบโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดน่าน ณ ลานวัฒนธรรมข่วงน้อย อำเภอเมืองน่าน 

สาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือดังกล่าว คือ ทุกภาคีการพัฒนาทั้งหมดตกลงที่จะเชื่อมโยงแผนชุมชนที่มีการจัดทำขึ้นก่อนหน้านี้เข้าสู่ระบบราชการปกติ โดยงบประมาณจากทั้งราชการส่วนท้องที่และท้องถิ่น เพื่อต่อยอดการพัฒนาต่อไป โดยสถาบันปิดทองหลังพระฯ จะยังคงให้การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คำปรึกษาต่อไป

ตัวอย่างของความร่วมมือที่เกิดขึ้น อาทิเช่น จังหวัดน่าน อำเภอท่าวังผา สองแคว และเฉลิมพระเกียรติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะให้การสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบรรจุแผนพัฒนาหมู่บ้านในส่วนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้าน ไว้ในแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกปี เพื่อให้มีงบประมาณและทรัพยากรสำหรับดำเนินการตามแผน

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดน่าน จะสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพการเกษตร ภายใต้นโยบาย Smart Farmer ส่งเสริมพืชทางเลือกที่มีตลาดรองรับ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดการกลุ่มเกษตรกร ทั้งรูปแบบแปลงใหญ่และเกษตรอัจฉริยะ และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดน่าน จะเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และเกษตรกร สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเงินของครัวเรือนและของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันทางการเงิน สามารถบริหารการเงินของกลุ่มและครัวเรือนได้อย่างโปร่งใส 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สนับสนุนการกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่ตลาดในช่องทางหลากหลาย  ผลักดันผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านต้นแบบที่มีอัตลักษณ์ เพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  เข้าสู่การใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand)  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จะนำงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม มาพัฒนาการผลิต การแปรรูป  เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน เป็นต้น

ขณะที่สถาบันปิดทองหลังพระฯ จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้หมู่บ้านต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ในลักษณะห้องปฏิบัติการทางสังคม เปิดรับการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นพื้นที่ทดลององค์ความรู้ใหม่ๆ 

ความร่วมมือของภาคีการพัฒนาทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อให้หมู่บ้านต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ทั้ง 20 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันปิดทองหลังพระฯ เข้ามาดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดน่านมาตั้งแต่ปี 2552  มีรูปธรรมความสำเร็จของการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา คือ สามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากน้ำได้ 120,214 ไร่  เพิ่มพื้นที่ป่า 209,970 ไร่ ชาวน่านได้รับประโยชน์ 35,735 ครัวเรือน รายได้ภาคการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย ครัวเรือนละ 41,359 บาทต่อปี เป็น 92,645 บาท หรือประมาณ 2.2 เท่า

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ