พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน

    จังหวัดอุทัยธานีร่วมปิดทองหลังพระฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมสรุปผลงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแก่นมะกรูด ยืนยันครัวเรือนอยู่รอด เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.19 เท่า สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการ เดินหน้าบูรณาการหน่วยราชการและชุมชน ยึดหลัก “ระเบิดจากข้างใน” สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

    เมื่อเร็วๆนี้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ เพื่อพิจารณากระบวนการและขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ต้นแบบให้ชุมชนและส่วนราชการต่อยอดโครงการฯ และการสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดพื้นที่ต้นแบบจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
    นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ กล่าวสรุปผลการเนินงานในพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 นั้น จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ 4,662 ไร่ และส่งเสริมการเกษตรหลังมีน้ำ อาทิ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชผักเมืองหนาว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 164,967 บาทต่อปีจากเดิม 75,279 บาท หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.19 เท่า
    นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มอาชีพและกองทุนที่ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ คือกลุ่มเกษตรแก่นมะกรูดและกลุ่มแก่นมะกรูดโมเดล มีมูลค่าในกองทุนรวม 1,456,160 บาท และสามารถฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการจากเป้าหมายร้อยละ 55 โดยที่เหลือมีโครงการที่จะร่วมกับกรมป่าไม้ปลูกเพิ่มในปี 2565 รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2560-2564 รวม 19,224,482 บาท มีการเชื่อมโยงกับภายนอกด้าน ความรู้ เทคโนโลยี และแหล่งทุน ซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมานั้นส่งผลให้ชาวบ้านตำบลแก่นมะกรูดมีรายได้ครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์เส้นความยากจนของจังหวัด โดยการสรุปผลการดำเนินและรายงานข้อมูลในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะทำงานเห็นข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลชุดนี้ใช้บูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป 
    โดยในอนาคต โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตําบลแก่นมะกรูด อําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จะสามารถพัฒนาต่อให้เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) สู่การขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่อื่นและจะยกระดับการผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพ มีการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเข้ามาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเอง ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องเกิดจากการระเบิดจากข้างในของชุมชนอย่างแท้จริง 
    ทั้งนี้ โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการอําเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด ซึ่งดำเนินการตามแนวพระราชดาริ “คนอยู่กับป่า” ด้วยการรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างป่าเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับแนวกันชน (Buffer Zone) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ควบคู่ไปกับการสร้างงาน สร้างอาชีพทางเลือก ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและไม่บุกรุก ทำลายป่า ตั้งแต่ปี 2556 โดยได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ ตามมาตรา 19 ของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่ทั้งหมด 21,000 ไร่ 

พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
พร้อมยกระดับ"แก่นมะกรูด" สู่เกษตรคุณภาพ ยึดหลัก "ระเบิดจากข้างใน" อย่างยั่งยืน
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ