การจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่สามารถนำไปใช้ ณ สำนักงานแห่งใหม่

ด้วย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ย้ายสำนักงาน จึงมี ความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุ คุรุภัณฑ์ ของสถาบันฯ ที่ไม่สามารถนำไปใช้ ณ สำนักงานแห่งใหม่ ณ สำนักงาน ชั้น 26 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ พ.ศ.2553 โดย พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จะจำหน่ายแบบเหมารวม ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ตู้ลอยติดผนัง build-in ตู้สูงติดเพดาน build-in Patition ม่าน พรมพื้น อุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ รายละเอียดเบื้องต้นตามบัญชีรายการ จำนวน 108 รายการ และรูปภาพตัวอย่างประกอบบางรายการ
ผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคา ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ต่อสถาบันฯ ภายในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. เพื่อรับสิทธิในการเข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ ผู้สนใจกรอกรายละเอียดตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าเสนอราคา การจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ไม่ สามารถนำไปใช้ ณ สำนักงานแห่งใหม่ และแจ้งความประสงค์ผ่านอีเมล์ yuthana_t@pidthong.org หรือ nattapol_p@pidthong.org โดยกรอกรายละเอียด ในแบบแจ้ง ความประสงค์เข้าเสนอราคาตามไฟล์แนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพล ภัททกวงศ์ หรือ คุณยุทธนา ทองจันทร์ โทรศัพท์ 081-791-1843
สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์เข้าเสนอราคา และดูรูปภาพตัวอย่างประกอบบางรายการ เพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/3nNOw4s

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ