ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ

ศรีสะเกษเดินตามแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล จัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นายช่างอปท. เตรียมพร้อมปรับปรุง 121 แหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ ตามแนวทางปิดทองหลังพระฯ กรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูล จากการสำรวจมีแหล่งน้ำ 121 แหล่งที่รอการพัฒนา ซึ่งประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก สำหรับการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) และจังหวัดศรีสะเกษ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กและจัดการระบบข้อมูลน้ำให้เป็นเอกภาพ

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของปิดทองหลังพระในพื้นที่ด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวในการเปิดการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลว่าจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ผ่าน 10 วาระ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ โดยให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันประเมินศักยภาพน้ำต้นทุน สร้างการรับรู้ แบ่งปันข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบข้อมูลน้ำเป็นเอกภาพ สำหรับเป็นเครื่องมือในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ใช้น้ำ และมีการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อย่างยั่งยืน

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ด้านการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กประเภทต่างๆ อาทิ หนองน้ำ แก้มลิง ฝาย อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (Thai Water Plan)

โดยการบริหารจัดการแผนงานโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ จะสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สนทช. การใช้ประโยชน์ของระบบ Thai Water Plan การเขียนแผนงานโครงการให้ตอบโจทย์ สนทช. กระบวนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชน แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเดิม การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ที่สำคัญได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง

วิทยากรผู้อบรมประกอบด้วย นายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ
ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ
ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ
ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ
ศรีสะเกษร่วมกับปิดทองหลังพระฯเปิดอบรมช่างพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เดินหน้าแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก 121 แหล่งน้ำ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ