ประธานกรรมการสถาบันฯปิดทองหลังพระฯคนใหม่ สานต่อแนวพระราชดำริขยายผลเพื่อชุมชน

    “กฤษฎา บุญราช” ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง พร้อมเดินหน้าสานต่องาน ประเดิมลงพื้นที่ต้นแบบภาคอีสานกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ผลสัมฤทธิ์สร้างชุมชนเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงการตลาดกับห้างค้าปลีก เชื่อมั่นทิศทางการทำงานแบบบูรณาการความมือภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เสริมองค์ความรู้สมัยใหม่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
    นายกฤษฎา บุญราช ในฐานะประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริคนใหม่ เริ่มการทำงานด้วยการร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมการทำงานของปิดทองหลังพระฯในพื้นที่ต้นแบบภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ได้แก่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการพัฒนาและจัดหาน้ำในตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

    ทั้ง 2 พื้นที่ต้นแบบฯมีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกษตรกร สามารถรวมกลุ่มอาชีพ และเชื่อมโยงการตลาดสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนที่เป็นห้างค้าปลีกรายใหญ่ ที่นำผลผลิตไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทำให้เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นได้

    นายกฤษฎาระบุใน   สารรายงานประจำปี 2564 ของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯว่า “จากการเข้ามารับหน้าที่ เพื่อสานต่องานที่หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันฯ ท่านเดิม ได้วางรากฐานไว้อย่างมั่นคงดีแล้ว สถาบันฯยังได้มีการกำหนดแนวทางทำงานใหม่ ๆ ไว้มากมายหลายเรื่อง นอกจากการพัฒนาเชิงพื้นที่ในพื้นที่ต้นแบบเดิม 9 จังหวัด  พื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง 7จังหวัดยังมีการนำผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาและองค์ความรู้มาขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริออกไปในอีกหลายจังหวัดเพิ่มมากขึ้น”