ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล

อบรมความรู้นายอำเภอ-ช่างอปท.อุบลราชธานี
เตรียมความพร้อมหน่วยงานจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กตามแผนพัฒนาฯ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลที่แล้งซ้ำซาก โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กับกรมชลประทาน หลังผ่านหลักสูตรนำไปปฏิบัติจริงทันทีเพื่อวางแผนโครงการฯตามสภาพปัญหาแหล่งน้ำของพื้นที่ที่สอดคล้องตามแผนหลัก สนทช. และกรมชลประทาน

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลสำหรับปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ด้านช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มนำมูล ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นหนึ่งใน 9 จังหวัด ที่ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมอบรมการทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ำมูลซึ่งประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สถาบันฯในพื้นที่ วิทยากร คือนายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) กับนายสาธิต มณีผาย ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็กจากกรมชลประทาน

ความรู้ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับนอกจากความเข้าใจเกี่ยวกับ“โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำพื้นที่ 9 จังหวัดลุ่มน้ามูล” ความรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ระบบการบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (Thai Water Plan) การบริหารจัดการแผนงานโครงการตามหลักเกณฑ์ของ สนทช. การใช้ประโยชน์ของระบบ Thai Water Plan

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนแผนงานโครงการให้ตอบโจทย์ สนทช. กระบวนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชุมชนประเภทต่างๆ อาทิ หนองน้ำ/แก้มลิง ฝายทดน้ำ อ่างเก็บน้ำ ระบบส่งน้ำ ฯลฯ ตามสภาพของแต่ละพื้นที่ แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเดิม การตรวจวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคา ซึ่งจะมีการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริงอีกด้วย

แหล่งน้ำตามโครงการลุ่มน้ำมูล 9 จังหวัดจากการสำรวจมีแหล่งน้ำที่รอการพัฒนารวมกว่า 500 แหล่งน้ำเป็นของจังหวัดอุบลราชธานีกว่า 32 แหล่งน้ำ

ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล
ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล
ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล
ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล
ปิดทองหลังพระฯ เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กลุ่มน้ำมูล
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวอื่นๆ

น่าน

น่าน

อุดรธานี

อุดรธานี

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

เพชรบุรี

เพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยธานี

ขอนแก่น

ขอนแก่น

3 จังหวัด
ชายแดนใต้

3 จังหวัดชายแดนใต้

3 จังหวัด
ชายแดนเหนือ

3 จังหวัดชายแดนเหนือ